الم بر ز

و پس از اوست كه مولاي جهان خانه نشين گردد و با غصه و اندوه و الم بر سر هر چاه بگريد. جبرئیل آمده ز سدره برش بود سوگند صعب حق بسرش

2022-12-09
  د عبدالله الضحيان
 1. تنت از درد و الم کاسته شد
 2. سلام بر رقیه و به گوش گشته پاره اش
 3. به غیرت عباس
 4. با اسیر غم خود رحم چرا
 5. خیز ای قمـر شمایلم آه ز بی برادری
 6. (اقرب الموارد)
 7. حسن العجوز
 8. وصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلم
 9. مجموعه: متفرقه دینی